پمپ تسورومی
پمپ تسورومی

پمپ تسورومی در سال 1922 در ژاپن-ازاکا تأسیس گردید. از زمان تأسیس ،کارخانه تسورومی تلاش خود را به خلق و توسعه تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته بهره برداری از آب اختصاص داده است. همچنین تسورومی بطور مداوم با ارائه راهکارهای مبتکرانه و تعقیب مداوم موقعیت ها، سعی در ارتقاء و بهبود شرایط اجتماعی و طبیعت داشته است . دیدگاه های مذکور باعث گردیده تا به طور مداوم در تعقیب ایجاد ارتباط بین مردم و آب به وسیله ارائه مبتکرانه محصولات با توجه به سازگاری با طبیعت باشد .